Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/722
Nhan đề: Giáo trình quản trị học
Tác giả: Hoàng, Công Tuấn
Lê, Thị Mỹ Dung
Nguyễn, Vịnh
Từ khoá: Quản trị học;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về quản trị học: môi trường quản trị, nhà quản trị; sự phát triển của các tư tưởng quản trị cổ điển;môi trường quản trị; các chức năng hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm soát của quản trị; thông tin và quyết định quản trị; quản trị xung đột, quản trị sự đổi mới
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/722
Bộ sưu tập:Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
3.Giáo trình quản trị học.pdf1.47 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.