Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/724
Nhan đề: Giáo trình kế toán doanh nghiệp 1
Tác giả: Huỳnh, Văn bình
Phạm, Thị Thanh Son
Từ khoá: Kế tooán;Kế toán doanh nghiệp;Giáo trình
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về kế toán hàng tồn kho, lưu chuyển hàng hóa nội địa, xuất nhập khẩu hàng hóa, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, nghiệp vụ thanh toán, đầu tư tài chính và các hoạt động khác
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/724
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
6. Giáo trình kế toán doanh nghiệp 1.pdf3.27 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.