Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/869
Nhan đề: Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ Matexim
Từ khoá: Hiệu quả kinh doanh
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/869
Bộ sưu tập:11. Tài chính doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.