Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/934
Nhan đề: An Investigation into The Stylistic Devices Commonly Used in “Nhat Ky Dang Thuy Tram” and Their English Translational Equivalents in “Last Night I Dreamed of Peace” (The Diary of Dang Thuy Tram)
Tác giả: Hà, Thị Hạnh
Từ khoá: Đặng Thuỳ Trâm
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/934
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.