Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/942
Nhan đề: An investigation into grammatical metaphor in English and Vietnamese political speeches.
Tác giả: Dương, Thị Minh Hiền
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/942
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Ths-009-An investigation into grammatical metaphor in English and Vietnamese political speeches..pdf896.36 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.