Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/95
Nhan đề: Công tác quản trị mua hàng tại Công ty TNHH Xây dựng, Cơ khí, Thương mại & Dịch vụ Lâm Phát Huy
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp;Quản trị bán hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/95
Bộ sưu tập:01. Quản trị doanh nghiệp thương mạiKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.