Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/989
Nhan đề: An investigation into semantic features in the conceptual metaphors expressing the concept of “buddhism” in trinh cong son’s songs and their english translational versions
Tác giả: Lê, Thị Cẩm Thảo
Từ khoá: Ngoại ngữ;Trịnh Công Sơn
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/989
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.