Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/991
Nhan đề: An Investigation into Advertising Slogans in English and Vietnamese
Tác giả: Trương, Thị Phượng
Từ khoá: Ngoại ngữ;Khẩu hiệu;Quảng cáo
Năm xuất bản: 2011
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/991
Bộ sưu tập:Luận văn Thạc SỹKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.