Các định dạng được hỗ trợ của DSpace

Trở lại trang trợ giúp chính

Chính sách hỗ trợ định dạng
Các mức độ hỗ trợ định dạng
Cần làm gì nếu định dạng của bạn không có trong danh sách

 

Chính sách hỗ trợ định dạng Bên trên

(Chính sách hỗ trợ định dạng trang của bạn ở đây)

 

Các mức độ hỗ trợ định dạng Bên trên
Tên Các phần mở rộng Loại định dạng Mức độ hỗ trợ
Unknown application/octet-stream không được nhận biết
XML xml text/xml được nhận biết
Text txt, asc text/plain được nhận biết
HTML htm, html text/html được nhận biết
CSS css text/css được nhận biết
Microsoft Word doc application/msword được nhận biết
Microsoft Word XML docx application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document được nhận biết
Microsoft Powerpoint ppt application/vnd.ms-powerpoint được nhận biết
Microsoft Powerpoint XML pptx application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation được nhận biết
Microsoft Excel xls application/vnd.ms-excel được nhận biết
Microsoft Excel XML xlsx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet được nhận biết
MARC application/marc được nhận biết
JPEG jpeg, jpg image/jpeg được nhận biết
GIF gif image/gif được nhận biết
image/png png image/png được nhận biết
TIFF tiff, tif image/tiff được nhận biết
AIFF aiff, aif, aifc audio/x-aiff được nhận biết
audio/basic au, snd audio/basic được nhận biết
WAV wav audio/x-wav được nhận biết
MPEG mpeg, mpg, mpe video/mpeg được nhận biết
RTF rtf text/richtext được nhận biết
Microsoft Visio vsd application/vnd.visio được nhận biết
FMP3 fm application/x-filemaker được nhận biết
BMP bmp image/x-ms-bmp được nhận biết
Photoshop psd, pdd application/x-photoshop được nhận biết
Postscript ps, eps, ai application/postscript được nhận biết
Video Quicktime mov, qt video/quicktime được nhận biết
MPEG Audio mpa, abs, mpega audio/x-mpeg được nhận biết
Microsoft Project mpp, mpx, mpd application/vnd.ms-project được nhận biết
Mathematica ma application/mathematica được nhận biết
LateX latex application/x-latex được nhận biết
TeX tex application/x-tex được nhận biết
TeX dvi dvi application/x-dvi được nhận biết
SGML sgm, sgml application/sgml được nhận biết
WordPerfect wpd application/wordperfect5.1 được nhận biết
RealAudio ra, ram audio/x-pn-realaudio được nhận biết
Photo CD pcd image/x-photo-cd được nhận biết
OpenDocument Text odt application/vnd.oasis.opendocument.text được nhận biết
OpenDocument Text Template ott application/vnd.oasis.opendocument.text-template được nhận biết
OpenDocument HTML Template oth application/vnd.oasis.opendocument.text-web được nhận biết
OpenDocument Master Document odm application/vnd.oasis.opendocument.text-master được nhận biết
OpenDocument Drawing odg application/vnd.oasis.opendocument.graphics được nhận biết
OpenDocument Drawing Template otg application/vnd.oasis.opendocument.graphics-template được nhận biết
OpenDocument Presentation odp application/vnd.oasis.opendocument.presentation được nhận biết
OpenDocument Presentation Template otp application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template được nhận biết
OpenDocument Spreadsheet ods application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet được nhận biết
OpenDocument Spreadsheet Template ots application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template được nhận biết
OpenDocument Chart odc application/vnd.oasis.opendocument.chart được nhận biết
OpenDocument Formula odf application/vnd.oasis.opendocument.formula được nhận biết
OpenDocument Database odb application/vnd.oasis.opendocument.database được nhận biết
OpenDocument Image odi application/vnd.oasis.opendocument.image được nhận biết
OpenOffice.org extension oxt application/vnd.openofficeorg.extension được nhận biết
Writer 6.0 documents sxw application/vnd.sun.xml.writer được nhận biết
Writer 6.0 templates stw application/vnd.sun.xml.writer.template được nhận biết
Calc 6.0 spreadsheets sxc application/vnd.sun.xml.calc được nhận biết
Calc 6.0 templates stc application/vnd.sun.xml.calc.template được nhận biết
Draw 6.0 documents sxd application/vnd.sun.xml.draw được nhận biết
Draw 6.0 templates std application/vnd.sun.xml.draw.template được nhận biết
Impress 6.0 presentations sxi application/vnd.sun.xml.impress được nhận biết
Impress 6.0 templates sti application/vnd.sun.xml.impress.template được nhận biết
Writer 6.0 global documents sxg application/vnd.sun.xml.writer.global được nhận biết
Math 6.0 documents sxm application/vnd.sun.xml.math được nhận biết
StarWriter 5.x documents sdw application/vnd.stardivision.writer được nhận biết
StarWriter 5.x global documents sgl application/vnd.stardivision.writer-global được nhận biết
StarCalc 5.x spreadsheets sdc application/vnd.stardivision.calc được nhận biết
StarDraw 5.x documents sda application/vnd.stardivision.draw được nhận biết
StarImpress 5.x presentations sdd application/vnd.stardivision.impress được nhận biết
StarImpress Packed 5.x files sdp application/vnd.stardivision.impress-packed được nhận biết
StarMath 5.x documents smf application/vnd.stardivision.math được nhận biết
StarChart 5.x documents sds application/vnd.stardivision.chart được nhận biết
StarMail 5.x mail files sdm application/vnd.stardivision.mail được nhận biết
RDF XML rdf application/rdf+xml; charset=utf-8 được nhận biết
EPUB epub application/epub+zip được nhận biết

 

Cần làm gì nếu định dạng của bạn không có trong danh sách Bên trên

Vui lòng liên hệ Người quản trị DSpace nếu bạn có thắc mặc về một định dạng cụ thể.